Primer cicle

El Primer Cicle es compon de tres cursos de duració anual, dos d’ells orientats a l’alfabetització (aprendre a llegir i escriure) i a la superació del tercer s’obté l’equivalència de l’antic Graduat Escolar a efectes laborals (s’obtenia esta titulació als 14 anys).

Primer curs: ALFABETITZACIÓ
La principal finalitat és aprender a llegir i escriure en castellà així com unes primeres nocions de matemàtica bàsica (sumar i restar).

Segon curs: NEOLECTORS
Els principals objectius del curso són la lectura i comprensió de textos curts, la producció de textos, el càlcul mental, la resolució de problemes y la realització d’exercicis de lògica i memòria visual. També és important la consolidació dels aprenentatges.

Tercer curs: BASE
Va dirigit a todes aquelles persones que tenen consolidada la lectoescriptura així com les operacions matemàtiques bàsiques i volen seguir aprenent i aprofundint en la millora de la comprensió de textos i en la seua producció.

Comments are closed.