Accés a CFGM i CFGS

ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ

Preparació de la Prova d’Accés a la Formació Professional de Grau Mitjà per a persones majors de 17 anys i que no disposen de Graduat en Educació Secundària, o bé desitgen superar la nota per poder accedir.

Aquesta prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s’estructurarà en tres parts:

 • 1. Part Lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés). Constarà de dos apartats:
  1) Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
  2) Anglés
 • 2. Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
 • 3. Part científica-matemàtica-tècnica,versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres apartats:
  1) Matemàtiques
  2) Ciències Naturals
  3) Tractament de la informació i competència digital

ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR

Preparació de la Prova d’Accés a la Formació Professional de Grau Superior per a persones que no reunisquen els requisits. Al nostre centre preparem la part comú i l’Opció A de la part específica (Geografia i Història).

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe són:

 • Titulats de Batxillerat LOGSE.
 • Titulats de Batxillerat Experimental.
 • Tindre COU o Preuniversitari superat.
 • Titulats de Formació Professional de segon grau, o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Titulats Universitaris que no posseïsquen cap de les Titulacions anteriors.

En cas contrari i amb més de 19 anys o 18 si procedixes d’un cicle mitjà pots presentar-te a la prova.

Característiques de la prova

Constarà de dues parts: Part comú i Part específica. Els continguts apareixen en la Resolució de 2 de novembre de 2015 per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

Part comú

És igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior i consta de quatre apartats:

 • Llengua i literatura (Castellano o Valencià, a triar)
 • Llengua Estrangera (Anglés)
 •  Matemàtiques
 • TIC

Part específica

Presenta tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cada una d’elles l’interessat triarà dos de les tres matèries que la formen.

 • Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia.
 • Opció B. Tecnologia: les matèries de les quals seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.
 • Opció C. Ciències: les matèries de les quals seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.

Exempcions en la Prova d’Accés al Cicle Superior

Estaran exempts de la realització de tota la prova els que hagen superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. També es contemplen exempcions per a La Part Comuna o si és el cas, de l’apartat que corresponga i per a La Part Específica o si és el cas, de l’apartat que corresponga.

La normativa sobre exempcions apareix en l’article 8 de l’Orde 16 de 20 de maig de 2016 per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.

Comments are closed.