Admissió

ADMISSIÓ D’ALUMNAT

L’admissió i l’assignació de nivell per a GES i Accés a la Universitat-CFGS dependrà de la documentació aportada.

Per a la resta de programes formatius l’admissió d’alumnat, en cas de falta de places, es resoldrà mitjançant un sorteig realitzat pel Consell Escolar del Centre.

Abans de l’inici del curs escolar es publicarà la relació de persones admeses en els diferents cursos i nivells, els quals quedaran matriculats automàticament.

En canvi, les persones no admeses quedaran en llista d’espera i podran ser convocades a partir del dia 13 d’octubre.

Les persones admeses que falten a més de la meitat de les classes sense motiu justificat durant les quatre primeres setmanes, causaran baixa i així les places vacants seran cobertes per les persones de la llista d’espera.

Comments are closed.