Accés a cicles grau superior

Preparació de la Prova d’Accés a la Formació Professional de Grau Superior per a persones que no reunisquen els requisits

 

 

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe són:

Titulats de Batxillerat LOGSE.

Titulats de Batxillerat Experimental.

Tindre COU o Preuniversitari superat.

Titulats de Formació Professional de segon grau, o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Titulats Universitaris que no posseïsquen cap de les Titulacions anteriors.

 

En cas contrari i amb més de 19 anys o 18 si procedixes d’un cicle mitjà pots presentar-te a la prova.

 

Característiques de la prova

 

 Constarà de dos parts: Part comú i Part específica. Els continguts apareixen en la Resolució de 17 d’agost de 2009 per la qual s’establix el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

 

 Part comú

És igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior i consta de tres apartats

Llengua i literatura (Castellano o Valencià, a triar)

Llengua Estrangera (Anglés)

 Matemàtiques

Part específica

 

 Presenta tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cada una d’elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen.

Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia.

 Opció B. Tecnologia: les matèries de les quals seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química.

Opció C. Ciències: les matèries de les quals seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química

Exempcions en la Prova d’Accés al Cicle Superior

Estaran exempts de la realització de tota la prova els que hagen superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. També es contemplen exempcions per a La Part Comuna o si és el cas, de l’apartat que corresponga i per a La Part Específica o si és el cas, de l’apartat que corresponga. La normativa sobre exempcions apareix en l’article 6 de l’Orde de 31 de març de 2009 (DOCV 17/04/2009) per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius en la Comunitat Valenciana.

Comments are closed.