DATES

SOL·LICITUD DE LLOC ESCOLAR CURS 2018-19

  • DES DE CASA I SENSE FER CUES:

S’emplenarà la següent sol·licitud: FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-19

i després d’imprés i amb la foto-carnet i la fotocòpia del NIF o NIE pegades, es lliurarà al centre en les dates següents:

PREINSCRIPCIONS ALFABETITZACIÓ, NEOLECTORS, BASE, CASTELLÀ PER A ESTRANGERS, VALENCIÀ, INFORMÀTICA, TALLER DE TERTÚLIA LITERÀRIA i ANGLÉS

DIA 4/09 DE 17 A 20 H.

DIA 5/09 DE 9 A 12 H.

DIA 6/09 DE 9 A 12 H.

La persona interessada rebrà, com a justificant de la sol·licitud, una fotocòpia en la qual s’assignarà un número per cada curs sol·licitat. Aquest és el número que apareixerà en les llistes d’admissió.

  • EN EL MATEIX CENTRE:

En cas de tenir dificultats per a complimentar la sol·licitud es podrà realitzar en el centre demanant torn en la consergeria.

SOL·LICITUD DE GES, ACCÉS A LA UNIVERSITAT-CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

El lliurament de sol·licituds de Graduat en Secundària i Accés a la Universitat-Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) s’efectuarà segons el següent calendari, i ho farà el propi interessat.

GES (GRADUAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA), ACCÉS A LA UNIVERSITAT i CFGS

DIA 10/09 DE 17 A 20 H.

DIA 11/09 DE 9 A 12 H.

En el cas de GES i Accés a la Universitat-CFGS els horaris de preinscripció seran d’acord amb la inicial del cognom:

A-F     Dilluns de 17 a 18  Dimarts de 9 a 10

G-M    Dilluns de 18 a 19  Dimarts de 10 a 11

N-Z     Dilluns de 19 a 20  Dimarts de 11 a 12

A més de l’imprès de sol·licitud s’hauran d’aportar els documents que justifiquen els estudis realitzats. Si no s’aporta la documentació necessària, es preinscriurà en GES1 de manera provisional i es realitzarà una valoració inicial en les primeres setmanes de curs per a optar a GES2.

 

ADMISSIÓ D’ALUMNAT

L’admissió i l’assignació de nivell per a GES i Accés a la Universitat-CFGS dependrà de la documentació aportada.

Per a la resta de programes formatius l’admissió d’alumnat, cas de falta de places, es resoldrà mitjançant un sorteig realitzat pel Consell Escolar del Centre.

El dia 14 de setembre de 2017 es publicaran els números de les persones admeses en els diferents cursos i nivells, els quals quedaran matriculats automàticament.

En canvi, les persones no admeses quedaran en llista d’espera i podran ser convocades a partir del dia 15 d’octubre.

Les persones admeses que falten a més de la meitat de les classes, sense motiu justificat, durant les quatre primeres setmanes, causaran baixa i així les places vacants seran cobertes per les persones de la llista d’espera.

Comments are closed.